SEDA DİKER

İletişim ve Bilgi Talep Formlarında İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni

SEDA DİKER olarak (bundan sonra kısaca SEDA DİKER olarak anılacaktır) işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla SEDA DİKER, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, KVKK doğrultusunda kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu SEDA DİKER’dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres  : Vali Konağı Caddesi Feza Apartmanı No:141 Kat:2 Daire:8 Nişantaşı/İSTANBUL

Tel : 0212 296 29 62

E-posta : [email protected]

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

 

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışmaların yapılması,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,

Reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri kapsamında müşteri ve verisi işlenen ilgili kişilerle iletişime geçilmesi,

Veri sorumlusu olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi,

amaçları ile işlenir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenir.

 

  1. Veri Sahibi (İlgili Kişi) Olarak Haklarınız

Veri sahibi (ilgili kişi) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

 

Verisi işlenen ilgili kişinin KVKK’un 11. maddesinde belirtilen;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

  1. Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (kep mail adresi yazılacak) ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [ [email protected]] adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.

 

Başvuruda;

 

  1. a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

 

  1. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

 

  1. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

 

  1. d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.